Το Cityzen συμμετείχε στο JAUNTY Multiplier Event – Transnational Workshop on SEMS and Smart Grids — Δεκέμβριο 2021) όπου συζητήθηκαν οι κύριες προκλήσεις για την ευρεία υιοθέτηση, καθώς και τον αναμενόμενο αντίκτυπο της ανάπτυξης των έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και έξυπνης πόλης στην Ευρώπη.