Περιγραφή

Η ανάπτυξη του Internet of Things (ΙοΤ), έχει ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα σε πληθώρα πεδίων εφαρμογής, όπως αυτό των έξυπνων πόλεων. Παραδείγματα εφαρμογών ΙοΤ για έξυπνες πόλεις αποτελούν εφαρμογές για συστήματα πάρκινγκ, ηλεκτροφωτισμό, μέτρηση ρύπων/θερμοκρασίας, κ.α., οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις επιφέροντας αξιοσημείωτη εξοικονόμηση πόρων. Οι υπάρχουσες λύσεις, ακολουθούν την συμβατική προσέγγιση, η οποία υπαγορεύει μία πλατφόρμα για κάθε εφαρμογή/υπηρεσία, καθώς και χρήση υποδομής από παρόχους δικτύων κινητών επικοινωνιών για την αγκίστρωση των έξυπνων συσκευών στο Διαδίκτυο. Παράλληλα για τις έξυπνες συσκευές του IoT υιοθετούνται μονολιθικές υλοποιήσεις χωρίς δυνατότητες επέκτασης ή πολλαπλής χρήσης. Η προσέγγιση αυτή αποδομείται σταδιακά για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων στα οποία δεν εμπλέκονται πάροχοι δικτύων κινητών επικοινωνιών, και δεύτερον, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη πολλαπλών εφαρμογών πάνω από την ίδια υποδομή. Στα πλαίσια αυτά, οι ελληνικές πόλεις κατατάσσονται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης με βάση το ευρωπαϊκό «μοντέλο έξυπνης πόλης», οριοθετώντας έτσι ένα παρθένο έδαφος για ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία θα υιοθετεί τις πλέον καινοτόμες προσεγγίσεις στον χώρο του ΙοΤ. Σε αυτή τη βάση, το έργο CityZEN θα παράγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΙοΤ το οποίο θα διαθέτει:

– Ευέλικτη, αρθρωτή και οικονομικά προσιτή υποδομή
– Μονάδες ασφαλούς και αποδοτικής διαχείρισης των πόρων και των συνδέσεων της υποδομής
– Εύληπτη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών με αξιόπιστα και διαλειτουργικά APIs

Το κύριο αποτέλεσμα το έργου, δηλαδή το σύστημα CityZEN, θα προσδώσει ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο, καθώς θα αναπτυχθούν ανοιχτής πηγής APIs, επιτρέποντας την παραγωγή προστιθέμενης αξίας μέσω πολλαπλής αξιοποίησης του συστήματος. Στη πράξη, Business-to-Business (Β2Β) και 360° branding επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της χρήσης των APIs από τρίτους.

how

© 2019 CityZEN- All Rights Reserved.