Προσέγγιση

Για τον πλήρη έλεγχο της πορείας υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας, ο συνολικός όγκος του έργου έχει οργανωθεί σε 4 βασικές ενότητες εργασίας (ΕΕ), ενώ για κάθε ενότητα πέρα από το τεχνικό έργο έχουν ορισθεί διαδικασίες εκμετάλλευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφές

ΕΕ2: Σχεδιασμός επιμέρους τμημάτων και προσομοίωση

ΕΕ3: Υλοποίηση επιμέρους τμημάτων και πειραματική αξιολόγηση

ΕΕ4: Σύνθεση του συστήματος και ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών

Οι ΕΕ θα εκτελεστούν σειριακά ακολουθώντας τη μεθοδολογία καταρράχτη (Waterfall Model). Έτσι, στην ΕΕ1 θα καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος CityZEN, με βάση τόσο τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών, όσο και τη δομή και διαθεσιμότητα των πόρων μιας πόλης. Στόχος είναι να παραχθεί μια εκτενής και λεπτομερής αναφορά που θα αποτελέσει τον οδηγό υλοποίησης του συστήματος CityZEN.

Στη ΕΕ2, θα γίνει εκτενής μελέτη και σχεδιασμός των καινοτόμων στοιχείων του συστήματος. Κύριος στόχος είναι να διευθετηθούν οι Ερευνητικοί Στόχοι του έργου και να παραχθούν αξιολογήσεις με την μέθοδο των προσομοιώσεων. Οι δύο ερευνητικοί οργανισμοί (ΔΙΚΤΥΕ και ΕΑΣ) θα ηγηθούν αυτής της διαδικασίας με την καθοριστική όμως αρωγή των επιχειρήσεων (ΛΙΝΚ και 3ΠΙ), οι οποίες θα θέσουν εκείνους τους περιορισμούς και τις ανάγκες που θα συντελέσουν στην επιτυχή υιοθέτηση των λύσεων σε ένα πραγματικό σύστημα.

Παράλληλα με την παραγωγή των αποτελεσμάτων της ΕΕ2, θα ξεκινήσει η ΕΕ3. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση του υλισμικού και του λογισμικού που θα πραγματώσουν το σύστημα CityZEN. Στόχος είναι να παραχθούν και να εκτεθούν σε δοκιμαστικά πειράματα λειτουργίας ξεχωριστά οι τρείς βασικές μονάδες του συστήματος. Στο τέλος της ενότητας αυτής αναμένεται να έχουν διευθετηθεί οι τεχνολογικοί στόχοι του έργου.

Τέλος, στην ΕΕ4 θα γίνει η σύνθεση των επιμέρους μονάδων και θα παραχθούν δύο πιλοτικές εφαρμογές για την επίδειξη του συστήματος. Για κάθε μία από τις εφαρμογές θα γίνει επίδειξη σε πραγματικό περιβάλλον με βάση συγκεκριμένα σενάρια εργασίας. Το σύστημα θα αξιολογηθεί συνολικά, από πλευράς χρηστών (προσωπικού διαχείρισης των εφαρμογών) αλλά και από πλευράς των πόρων του δικτύου. Εκτός από την ολοκλήρωση του συστήματος, η ενότητα αυτή θα επιτρέψει την έκδοση αναβαθμισμένου οδηγού για το σύστημα CityZEN, με βάση τον οδηγό που προέκυψε από την ΕΕ1.

Αναγνωρίζοντας την γραμμικότητα που υιοθετεί η μεθοδολογία καταρράκτη σε συνδυασμό με την στόχευση για ένα σύστημα που θα ενταχθεί στην αγορά, καθώς και του γεγονότος ότι η ανάλυση του συστήματος και ο εντοπισμός των απαιτήσεων σε ένα τέτοιας έκτασης έργο μπορεί να τροποποιηθούν κατά την υλοποίηση, η παραγωγή του υλισμικού και του λογισμικού (μέρος των δραστηριοτήτων της ΕΕ3) θα υιοθετήσει χαρακτηριστικά από την Ευέλικτη Μεθοδολογία (AGILE Methodology). Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην επαναληπτική ανάπτυξη και την προσαρμοστικότητα με βάση ενδιάμεσες αξιολογήσεις και ανάλυση και χρησιμοποιείται ήδη από την ΛΙΝΚ και την 3ΠΙ για την παραγωγή των προϊόντων τους. Με βάση την μεθοδολογία αυτή, στην ενότητα ΕΕ3 έχουν ορισθεί τρείς δραστηριότητες μία προς μία αντιστοιχημένες στις βασικές μονάδες του συστήματος αλλά και τους τεχνικούς στόχους του έργου. Για κάθε μία από τις δραστηριότητες για την παραγωγή της αντίστοιχης δομικής μονάδας του CityZEN, θα ακολουθηθούν κυκλικά (με βάση την AGILE μεθοδολογία) τα εξής βήματα: Υλοποίηση – Αξιολόγηση – Ανάλυση. Μετά από έναν επιτυχή κύκλο (ικανοποίηση του αντίστοιχου τεχνολογικού στόχου) η παράγουσα μονάδα θα εντάσσεται στην ΕΕ4 για ολοκλήρωση στο σύστημα. Η μέθοδος αυτή προσομοιώνει τη διαδικασία παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα (γραμμή παραγωγής) και περιορίζει το ρίσκο μετακύλισης μίας πιθανής καθυστέρησης από τη διαδικασία υλοποίησης του ενός τμήματος του συστήματος στο άλλο.

 

espa

Ακολουθήστε μας στα Social Media

facebook
twitter
linkedIn